Povinné informace

1. Oficiální název:
Obec Kamenná

2. Důvod a způsob založení:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
§ 1
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolu chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura:
Orgány Obce Kamenná jsou:
Starosta: Stanislav Rouš
Místostarosta: Mgr. Marie Mikynová
Zastupitelstvo:
Aleš Adam
Libor Macháček
Ing. Tomáš Marek
Mgr. Jakub Procházka
Mgr. Ivana Roušová

Finanční výbor: Mgr. Ivana Roušová, Libor Macháček, Ing. Tomáš Marek
Kontrolní výbor: Mgr. Jakub Procházka, Ing. Tomáš Marek, Aleš Adam,

Obecní úřad Kamenná
a) v oblasti samostatné působnosti
– plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce
– pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti

b) vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s výjimkou věci, které patří do působnosti jiného orgánu obce (§ 109 ZÁKONA Č. 128/2000 Sb., o obcích)

4. Kontaktní spojení:
Kontaktní adresa: Kamenná 70, PSČ 675 03
Adresa úřadovny: Kamenná čp. 70, PSČ 675 03
Úřední dny: Úřední hodiny jsou každý čtvrtek 14:00 až 18:00 hodin.
Telefon: +420 702 496 767
www.kamenna-tr.cz
E-mail: ou.kamenna@kamenna-tr.cz
Adresa datové schránky: ardaymv

5. Případné platby můžete poukázat:
Komerční banka Třebíč, č.ú. 14528711/0100

6. IČO:
00377589

7. DIČ:
obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. lze podat:
• ústně na obecním úřadě
• písemně na adresu: Obecní úřad, 675 03 Kamenná čp. 70
• e-mailem: ou.kamenna@kamenna-tr.cz

Formulář žádosti

Lhůty:
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) – 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) – 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) – 3 dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) – 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) – 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) – 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) – 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) – 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) – 15 dnů

Termíny:
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1. 1. 2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002

Kdo může o informaci požádat:
– o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
Kdo informaci poskytne:
– kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
Kdy informaci neposkytne:
– je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
– jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
– pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
– jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
– pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá:
– ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
– písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat:
– musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
– neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
Jaký bude postup povinného orgánu:
– je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
– pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů – pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví:
– pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
– jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
– proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá:
– odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat.

Kdo o odvolání rozhodne:
– o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
– ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
– proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Obecní úřad Kamenná (starosta, místostarosta, účetní)

11. Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí OÚ může žadatel podat odvolání – jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání starosta obce. Jde-li v žádosti o informace, které spadají do přenesené působnosti (výkon státní správy), je odvolacím orgánem Městský úřad v Třebíči a jeho příslušný odvětvový referát. Lhůty pro odvolání se řídí § 16 zákona č. 106/99 Sb.
Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat:

a) Obecní úřad poskytuje žadateli informace:
zveřejněním,
individuálně vyřízením žádosti, kterou podle zákona podala fyzická nebo právnická osoba.

b) K přijetí žádosti či stížnosti je kompetentní OÚ prostřednictvím všech svých zaměstnanců, kteří žádost neprodleně odevzdají určenému zaměstnanci, který vede centrální evidenci všech žádostí. Starosta rozděluje žádosti o poskytnutí informace stavebnímu úřadu, matričnímu úřadu nebo ostatním pracovníkům OÚ k vyřízení.

c) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad.

d) Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu § l4, odst. 2 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

e) V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 3O dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.

f) Obecní úřad – starosta posoudí obsah žádosti a postupuje podle odst. 3 až 5 § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o čemž pořídí záznam, který obsahuje:
• datum přijetí žádosti,
• č. j. evidence žádostí,
• identifikace žadatele,
• posouzení srozumitelnosti žádosti,
• datum nabytí právní mocí rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
• datum odložení žádosti, datum sdělení odložení žádosti žadateli,
• datum a způsob poskytnutí informace,
• datum vyrozumění žadateli v případě prodloužení lhůty.

g) Pokud obecní úřad v plné míře vyhoví žádosti o poskytnutí informace, poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do l5 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu s možností pořídit si kopii či na paměťových mediích. Současně o tom informuje starostu obecního úřadu a předá záznam o postupu

h) V případě, že žádosti nebude vyhověno, byť i jen zčásti, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti obecní úřad rozhodnutí s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle § 14 odst. 2 (žádost neobsahuje předepsané náležitosti) nebo podle § l4, odst. 3 písm. b) z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu).

i) Rozhodnutí musí obsahovat podle § 15, odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
• označení obecního úřadu,
• číslo jednací – datum vydání rozhodnutí – označení příjemce rozhodnutí – výrok s uvedení právních předpisů podle nichž bylo rozhodováno,
• odůvodnění každého omezení práva na informace,
• poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku,
• vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka obecního úřadu (starosty) s uvedením jména, příjmení a funkce.

j) Podle § 15, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se rozhodnutí doručuje do vlastních rukou žadatele.

k) Jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle bodu 5, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

l) Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u obecního úřadu.

m) Proti rozhodnutí obecního úřadu může žadatel podat odvolání.

n) V případech, které se týkají informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání starosta obce. Jde-li v žádosti o informace, které spadají do přenesené působnosti (výkon státní správy), je odvolacím orgánem Městský úřad Třebíč a jeho příslušný odvětvový referát.

o) V souladu s § 16, odst. 3 rozhodne odvolací orgán o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání obecním úřadem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil – za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

p) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

q) Obecní úřad je oprávněn v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informací žadateli. Výše nákladů za poštovné se stanovuje podle platného sazebníku České pošty a jeho aktuálních sazeb.

r) Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů, jak vyplývá z § 17, odst. 2 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

s) V případě, že informace je nutno vyhledat v archivu, k věcným nákladům se přičítají náklady za vyhledání informace v částce 50,- Kč za každou započatou hodinu práce.

t) Sazebník úhrad za poskytování informací je přílohou vnitřního předpisu Obecního úřadu Kamenná.

u) Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací vypracovává za obecní úřad místostarosta obce vždy nejpozději do 1. března následujícího roku, které po schválení zastupitelstvem obce vhodným způsobem zveřejní. Povinně zveřejňované údaje ve výroční zprávě jsou součástí § 18, odst. 1 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podání se posuzuje podle jeho obsahu, musí z něho být zřejmé, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Další náležitosti podání stanoví zvláštní předpisy. Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě nebo telegraficky podle zvláštních předpisů. Lze je též učinit telegraficky, takové podání obsahující návrh ve věci je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do 3 dnů. Věcná příslušnost je určena zvláštními zákony a § 66 zák. o obcích. Místní příslušnost se řídí místem činnosti účastníka řízení, jde-li v řízení o tuto činnost nebo místem, kde se nachází nemovitost, týká-li se řízení nemovitosti. V ostatních případech se místní příslušnost řídí trvalým pobytem účastníka řízení.

12. Formuláře:
Formulář žádosti o poskytnutí informace

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Různé žádosti, sdělení obecnímu zastupitelstvu a další písemnosti lze podávat:
• osobně v kanceláři Obecního úřadu zde přítomným pracovníkům nejlépe v úředních hodinách,
• poštou v písemném tvaru, případně na formulářích na adresu Obecní úřad, Kamenná čp. 70, PSČ 675 03
• elektronickou poštou na adresu ou.kamenna@kamenna-tr.cz, telefonicky na čísle 702496767
• případně členům zastupitelstva obce.

Hlášení trvalého pobytu v obci Kamenná
Hlášení trvalého pobytu v obci Kamenná provádí administrativní pracovník obce na obecním úřadě. Při přihlašování trvalého pobytu je nutno vyplnit tiskopis. Je třeba mít s sebou:
• platný občanský průkaz, po ukončení pobytu v cizině cestovní pas ČR, po nabytí státního občanství doklad o tom,
• pokud se hlásíte z jiné obce ještě rodný popř. oddací list,
• nájemní smlouvu nebo výpis z listu vlastnictví,
• pokud se hlásíte z jiné obce ještě rodný popř. oddací list,
• doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí), příp. doklad o oprávnění užívat byt (nájemní, podnájemní smlouva, dohoda o ubytování) nebo úředně ověřený písemný souhlas oprávněné osoby, pokud se hlásíte do podnájmu Za změnu trvalého pobytu je vyměřen správní poplatek 50 Kč za každou osobu starší než 15 let.

Ověření podpisu
Ověřování podpisů provádí starosta obce. Musíte mít s sebou „doklad platný občanský průkaz nebo pas,“ dokument, na kterém chcete podpis ověřit. Správní poplatek činí 30 Kč. Ověření kopií listin Ověřování kopií listin provádí starosta obce. Vezměte s sebou
• originál dokumentu
• platný občanský průkaz nebo pas
Správní poplatek činí 30 Kč za stránku.

Pověřenec GDPR:
Mgr. et Bc. Luboš Kliement, advokát
Nádražní 21
591 01 Žďár nad Sázavou

e-mail: GDPR @akkliment.cz
tel.: 776233879 7 776 233 87976 233 879

14. Nejdůležitější předpisy, které upravují postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR při poskytování informací veřejnosti jsou zejména tyto:
– Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů – Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
– Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
– Zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
– Platné obecně závazné vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

16. Licenční smlouvy
Obec Kamenná nevlastní ani neposkytuje žádné licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb

17.1. Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106 / 1999 Sb., a jejich vyřízení

18. Seznam organizací
Horácko – ekologický mikroregion
MAS Podhorácko, o.p.s.
Svazek obcí pro komunální služby