Historie

1349Nejstarší zpráva o Kamenné, Kamenná patřila v té době Buzkovi z hradu Moštiště. hrad Mostiště
1358Spolčení na vsi Kamenné Buzkem z Moštiště a Elišky z Mikulovic.
1369Buněk z Moštiště (snad syn Buzka) prodal ves Kamennou Půdkovi z Rudolce, který později prodal ves Janu staršímu z Mezříče.
1392Jaroslav (syn Jana z Mezříče) prodal Kamennou rektorovi oltáře sv. Vavřince v Tasově, který založil rychtář Konrát z Tasova.
1399Majitelem se stává Jan z Otěchleb.
1425Majitelem vsi se stává Jan z Otěchleb – Husité u Kamenné. 
1437Pohnal Vavřinec, kaplan oltáře sv. Vavřince kostela sv. Petra v Tasově, bratry Václava a Jiříka z Kravař, pány Mezřické, že mu drží jeho lidi, poplatné v Kamenné.
1538Vladislav Mezřičský z Lomnice prodává ves Janovi z Pernštejna (spolu s vesnicemi Matějov, Pavlov, Zhoř, Bory a Heřmanice).
1551Získává ves Kamennou (spolu s městečkem Tasov, pustým hradem Dub a vsí Oslavou) Kateřina ze Šternberka.
1552Kateřina se provdala za majitele budišovského panství Jiřího Mrakeše z Noskova. Tím přešla Kamenná ke statku Budišovu.
1553Až 1945 různí majitelé budišovského panství, posledním majitelem byl od roku 1883 baron JUDr. Richard Baratta-Dragono.
1628Majitel náměšťského panství pan Karel starší z Žerotína prodává vše včetně části Kamenné . 
1727Obec patří pod hrdelní soud Křižanov. 
175517. července účast na povstání poddaného lidu v Budišově proti majiteli panství baronu Jungwirtovi. 
1794Na budišovské panství přichází Joachym rytíř Stettenhofen. 
1799Založení nejmladší osady okresu Třebíč Klementic majitelem budišovského panství Joachymem rytířem Stettenhofenem, který nechal vykácet les zvaný Bítovec a proměnil jej na pole. Jelikož bylo pole vzdáleno od dvora, rozprodal 19 osadníkům (familiantům) 41 jiter. Každý dostal 6 měřic, za které zaplatil 6 zlatých domovní daně a za osvobození 6 zlatých daně pozemkové. Tak se stali „familianti“ svobodníky už v roce 1799.
1805Přechod vsi francouzskými Napoleonovými vojáky, táhnoucími proti ruskému Alexandru II. Jeden francouzský voják zde zemřel, byl pochován v místech, kde je dnes zahrádka u čp. 56.
1813V části obce zvané „Na Rybníce“ opravdu rybník byl. Jmenoval se Žilkovský (cca 0,75 ha) a ve starých spisech píší, že mezi roky 1794 až 1813 Joachym rytíř ze Stettenhofenu povolil na místě vysušeného panského rybníka vystavět domy. Jsou to tyto: č.p. 36, 37, 38, 39, 51 včetně zahrad.
1840Postavena kamenná zvonice v Klementicích s obrazem sv. Rodiny.
1866Do války s „Prejzy“ byly jako vojáci povoláni 4 muži, jeden z nich byl raněn (František Adam čp. 19).
1878Války v Bosně a Hercegovině se zúčastnili 3 lidé, Pavel Šoukal z čp. 22 byl raněn.
1882Začátek školního vyučování v Kamenné, nejprve se vyučovalo v jedné místnosti o ploše 15 m² v čp. 35, učitel bydlel v čp. 1. Do té doby byla obec přiškolena do Budišova a přechodně i do Pyšela. První učitel byl Jan Řezníček a jednotřídní školu navštěvovalo 53 dětí.
188217. září byla vysvěcena nově postavená škola a začalo se v ní vyučovat.
1908Starostou obce Antonín Vrba čp. 2 – okupace Bosny a Hercegoviny účastnil se v roce 1908 Josef Rouš z čísla 1 byl tam 6 měsíců.
1914-16Při mobilizaci postupně povoláno 60 mužů, 3 zemřeli (Vilém Kříž, Josef Machát, Rudolf Prokeš, ve válce bylo zajato 14 mužů, nezvěstní zůstali 2 vojáci (Pavel Adam čp. 47 a Josef Adam čp. 9).
1914-20Vojáci z Kamenné a Klementic v československých legiích.  
1923Zvolen starostou František Dvořák čp. 25.
1923Zřízení obecní knihovny se 47 svazky.
1924Ministerským výměrem ze dne 7.listopadu změněn název obce z Kamené na Kamennou.
1929Založení obecní kroniky – Pamětní knihy obce Kamenná, prvním kronikářem byl František Matoušek, místní učitel.
1931Zvolen starostou Josef Rouš čp. 1, o volbě rozhodl los, neboť Karel Nováček čp. 17 dostal stejný počet hlasů.
1931Provedena elektrifikace, 7. ledna až 14. února byly postaveny sloupy (přívod od Oslavy), 15. února se začalo v 31 domech svítit, na návsi instalováno 8 světel, v obci je 15 elektromotorů.
1934První automobil si zakoupil Miroslav Buršík čp. 21, motocykl vlastní Hubert Kundela.
1935V obci je 5 rádií.
1935Do místní školy chodí 39 dětí.
1936Založení hasičského sboru 11.března, zakládajících 28 členů.
1936Postaven taras podél státní silnice při průchodu obcí a po obou stranách silnice dlážděné struhy.
1936Zřízení prvního telefonu, veřejná telefonní hovorna byla v domě čp. 21 u Buršiků.
1936V obci je 35 koní.
1937Zakoupení hasičské motorové stříkačky od firmy Stratílek z Vysokého Mýta.
1937Postavena u školy malá hasička na stříkačku.
1937Provedena regulace potoka.
1937Postavena opěrná zeď naproti domu čp. 35.
19382. června zvolen starostou Miroslav Buršík čp. 21.
1938Přistavěn kabinet u školy.
1938Obecní knihovna o 134 knihách přemístěna od Josefa Rouše do školy.
1938Do místní školy chodí 34 žáků.
1938Při mobilizaci narukovalo 28 mužů, všichni se do listopadu vrátili.
1939Postavení hasičské sušící věže.
1939V obci je 9 radiopřijímačů.
1943Postavena hasička u školy.
19458. května přespalo 80 německých vojáků ve škole.
19459. května v 8.30 hodin projíždí obcí směrem od Tasova Rudá armáda, při průjezdu byl zastřelen německý voják. Byl pohřben na pozemku Ladislava Nováka čp. 5 „Na bočku.“
194516. května zvolen předsedou MNV Mir. Buršík, dosavadní starosta.
1946Zvolen předsedou MNV František Nováček.
194829. února zvolen předsedou MNV Richard Mrňa.
1949Instalace místního obecního rozhlasu.
1951Předání obecních lesů do „Lesního družstva“.
195127. dubna vyhořel dům čp. 5 – dnes tam stojí částečně čp. 4.
1952Postavení obecního domu.
1952Vyhotovení fotokroniky Kamenné – provedl učitel Čeněk Čermák, jedná se o unikát v rámci okresu Třebíč
195212. září založení Jednotného zemědělského družstva Kamenná.
1955Vybudován taras okolo Roušova rybníka.
1957Opětovné založení JZD.
1957Zřízení provozovny Místního hospodářství při MNV Kamenná – cementárna.
195813. července otevření kulturního domu, přistavěného u obecního domu.
19601. ledna připojení Klementic ke Kamenné.
1960V září – poslední soukromě hospodařící zemědělec vstupuje do JZD (Široký čp. 28)
1962Postavení autobusové zastávky.
196422. června zvolen předsedou MNV Jindřich Halačka.
1965Narovnání a oprava cesty do Klementic.
1965Do místní školy chodí 20 dětí (ročník 1-5).
1965V obci je 20 malých motocyklů, 33 motorek, 7 automobilů, 39 televizorů.
1966Postaven 70 m taras na návsi.
1969Do místní školy chodí 25 dětí, v následujícím roce 27 dětí.
19711. ledna sloučení JZD Kamenná s JZD Budišov.
1971Přístavba další garáže na hasičský automobil.
197415. ledna otevření nově postavené prodejny Jednota.
1975Dokončena víceúčelová vodní nádrž.
197530. června uzavření místní školy pro malý počet žáků
19755. prosince bylo sloučeno JZD Budišov (Budišov, Kamenná), JZD Nárameč (Nárameč, Valdíkov), JZD Hodov a JZD Rohy (Rohy, Studnice) do jednoho se sídlem v Budišově. Předsedou
Josef Jílek z Třebíče. Poté začala výstavba nového areálu JZD v Budišově u dílen „v Kopcích.“ Budovaly se nové administrativní budovy, posklizňové linky, bramborárny, rozšíření skladu, kolny na len, výkrmna mladého skotu, velkokapacitní výkrmna pro 800 kusů býků, stáje s výběhy pro jezdecké koně. V dílně v Budišově pracovalo 14 údržbářů (4 zajišťovali opravy v celé živočišné výrobě, 5 pracovalo v Náramči, 2 byli v dílně v Rozích, 5 pracovníků zajišťovalo chod po stránce elektrické). Fungovala zde také stavební skupina o 14 lidech + parta tesařů a stolařů. Lesní skupina měla celý rok v lese 2 muže s pilami, v zimě 4.
19761. května otevření lomu Československým průmyslem kamene.
197622. října zvolen předsedou MNV František Nováček čp. 35.
1976Dostavěna budova na koupališti.
1977Bylo vybudováno 8 studní v Buršíkově lese.
1977Nákup automobilu pro požárníky zn. Robur.
1977V Kamenné je 33 automobilů, v Klememticích 6.
1977Do ZDŠ do Budišova dojíždí 38 dětí.
1978Byl zatrubněn zbytek potoka v obci, i tzv. „bazény“.
197926. října zvolen předsedou MNV Milan Šoukal.
19801. ledna bylo sloučeno MNV Kamenná s MNVBudišov.
1980Předsedou občanského výboru zvolen Milan Šoukal.
198128. září zvolen předsedou občanského výboru JUDr Milan Nováček.
1984Dne 12. července přišla Bouře s vichřicí, poškozeny střechy a polámány stromy.
1987Zakoupeno požární vozidlo Avie.
1988Prováděn uranový průzkum na Buršíkově nivě.
1988Vyhotovení fotokroniky Kamenné a Klementic – fotografoval František Nováček, čp. 10, sestavil v r. 2002 Ladislav Eichler, čp. 5.
1990Starostou obce zvolen Jiří Mrňa čp. 61.
1994Postaveno pódium v areálu koupaliště.
1995Rekonstrukce osvětlení v Klementicích.
1996Telecom provedl připojení telefonního vedení téměř do všech domů.
1997Odbahněn rybník v Klementicích.
1998Opravena místní komunikace v Kamenné.
1998Zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, zástupcem starosty Ladislav Eichler.
19991. dubna pronájem budovy bývalé školy za účelem provozování pohostinství.
1999Obec vstoupila do ekologického mikroregionu HORÁCKO.
1999Oslava 200 let od založení Klementic.
2000Schválení urbanistické studie Kamenné a Klementic.
2000Vydání první pohlednice obce.
2001Obec zpět nabyla lesní pozemky o rozloze asi 25 ha od bývalého Lesního družstva zrušeného v roce 1953.
200218. října vpuštěn zemní plyn do rozvodů v Kamenné i Klementicích.
20027. listopadu zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, místostarostou Ladislav Eichler čp. 5
2006Zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, místostarostou Luboš Novotný čp. 22
2012Znovuotevření přestěhované knihovny v čp. 45
2010Zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, místostarostou Mgr. Marie Mikynová čp. 46
2014Zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, místostarostou Mgr. Marie Mikynová čp. 46
2014Byla postavena Zvonička s nápisem „Můj hlas, hlas života“
2017Byly postaveny znamení Kruhu slovanského roku
2018Zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, místostarostou Mgr. Marie Mikynová čp. 46
2018Obnoven Dvořácký rybník

Přehled nástupu všech učitelů v místní škole

1882Jan Řezníček
1887Vincenc Koblitz ze Studence
1897Richard Tuscher
1901Theodor Pelikán z Bochovic
1924Růžena Vebrová provdaná Hadíková ze Sedlece
1927František Matoušek z Tasova
1931Jaroslav Čeloud z Rokytnice nad Rokytnou
1946Marie Lysáková
1947Čeněk Čermák
1953Bedřich Kolář
1964Jan Marek

Přehled počtu domů a obyvatel

RokKamennáKlementice
DomůObyvatelDomůObyvatel
175517 usedlíků (rodin)  
1799  19 
1834  19130
184839   
1870 302  
1890 298  
190652286  
1915 272  
1919 254  
1921 287  
1923  2098
192862278  
193063275  
1939 286  
1945 287  
1977 234 39
1978 228 35
1987 198 26
2002741991930

Autor: Josef Rouš