Historie

1349 Nejstarší zpráva o Kamenné, Kamenná patřila v té době Buzkovi z hradu Moštiště. hrad Mostiště
1358 Spolčení na vsi Kamenné Buzkem z Moštiště a Elišky z Mikulovic.
1369 Buněk z Moštiště (snad syn Buzka) prodal ves Kamennou Půdkovi z Rudolce, který později prodal ves Janu staršímu z Mezříče.
1392 Jaroslav (syn Jana z Mezříče) prodal Kamennou rektorovi oltáře sv. Vavřince v Tasově, který založil rychtář Konrát z Tasova.
1399 Majitelem se stává Jan z Otěchleb.
1425 Majitelem vsi se stává Jan z Otěchleb – Husité u Kamenné. 
1437 Pohnal Vavřinec, kaplan oltáře sv. Vavřince kostela sv. Petra v Tasově, bratry Václava a Jiříka z Kravař, pány Mezřické, že mu drží jeho lidi, poplatné v Kamenné.
1538 Vladislav Mezřičský z Lomnice prodává ves Janovi z Pernštejna (spolu s vesnicemi Matějov, Pavlov, Zhoř, Bory a Heřmanice).
1551 Získává ves Kamennou (spolu s městečkem Tasov, pustým hradem Dub a vsí Oslavou) Kateřina ze Šternberka.
1552 Kateřina se provdala za majitele budišovského panství Jiřího Mrakeše z Noskova. Tím přešla Kamenná ke statku Budišovu.
1553 Až 1945 různí majitelé budišovského panství, posledním majitelem byl od roku 1883 baron JUDr. Richard Baratta-Dragono.
1628 Majitel náměšťského panství pan Karel starší z Žerotína prodává vše včetně části Kamenné . 
1727 Obec patří pod hrdelní soud Křižanov. 
1755 17. července účast na povstání poddaného lidu v Budišově proti majiteli panství baronu Jungwirtovi. 
1794 Na budišovské panství přichází Joachym rytíř Stettenhofen. 
1799 Založení nejmladší osady okresu Třebíč Klementic majitelem budišovského panství Joachymem rytířem Stettenhofenem, který nechal vykácet les zvaný Bítovec a proměnil jej na pole. Jelikož bylo pole vzdáleno od dvora, rozprodal 19 osadníkům (familiantům) 41 jiter. Každý dostal 6 měřic, za které zaplatil 6 zlatých domovní daně a za osvobození 6 zlatých daně pozemkové. Tak se stali „familianti“ svobodníky už v roce 1799.
1805 Přechod vsi francouzskými Napoleonovými vojáky, táhnoucími proti ruskému Alexandru II. Jeden francouzský voják zde zemřel, byl pochován v místech, kde je dnes zahrádka u čp. 56.
1813 V části obce zvané „Na Rybníce“ opravdu rybník byl. Jmenoval se Žilkovský (cca 0,75 ha) a ve starých spisech píší, že mezi roky 1794 až 1813 Joachym rytíř ze Stettenhofenu povolil na místě vysušeného panského rybníka vystavět domy. Jsou to tyto: č.p. 36, 37, 38, 39, 51 včetně zahrad.
1840 Postavena kamenná zvonice v Klementicích s obrazem sv. Rodiny.
1866 Do války s „Prejzy“ byly jako vojáci povoláni 4 muži, jeden z nich byl raněn (František Adam čp. 19).
1878 Války v Bosně a Hercegovině se zúčastnili 3 lidé, Pavel Šoukal z čp. 22 byl raněn.
1882 Začátek školního vyučování v Kamenné, nejprve se vyučovalo v jedné místnosti o ploše 15 m² v čp. 35, učitel bydlel v čp. 1. Do té doby byla obec přiškolena do Budišova a přechodně i do Pyšela. První učitel byl Jan Řezníček a jednotřídní školu navštěvovalo 53 dětí.
1882 17. září byla vysvěcena nově postavená škola a začalo se v ní vyučovat.
1908 Starostou obce Antonín Vrba čp. 2 – okupace Bosny a Hercegoviny účastnil se v roce 1908 Josef Rouš z čísla 1 byl tam 6 měsíců.
1914-16 Při mobilizaci postupně povoláno 60 mužů, 3 zemřeli (Vilém Kříž, Josef Machát, Rudolf Prokeš, ve válce bylo zajato 14 mužů, nezvěstní zůstali 2 vojáci (Pavel Adam čp. 47 a Josef Adam čp. 9).
1914-20 Vojáci z Kamenné a Klementic v československých legiích.  
1923 Zvolen starostou František Dvořák čp. 25.
1923 Zřízení obecní knihovny se 47 svazky.
1924 Ministerským výměrem ze dne 7.listopadu změněn název obce z Kamené na Kamennou.
1929 Založení obecní kroniky – Pamětní knihy obce Kamenná, prvním kronikářem byl František Matoušek, místní učitel.
1931 Zvolen starostou Josef Rouš čp. 1, o volbě rozhodl los, neboť Karel Nováček čp. 17 dostal stejný počet hlasů.
1931 Provedena elektrifikace, 7. ledna až 14. února byly postaveny sloupy (přívod od Oslavy), 15. února se začalo v 31 domech svítit, na návsi instalováno 8 světel, v obci je 15 elektromotorů.
1934 První automobil si zakoupil Miroslav Buršík čp. 21, motocykl vlastní Hubert Kundela.
1935 V obci je 5 rádií.
1935 Do místní školy chodí 39 dětí.
1936 Založení hasičského sboru 11.března, zakládajících 28 členů.
1936 Postaven taras podél státní silnice při průchodu obcí a po obou stranách silnice dlážděné struhy.
1936 Zřízení prvního telefonu, veřejná telefonní hovorna byla v domě čp. 21 u Buršiků.
1936 V obci je 35 koní.
1937 Zakoupení hasičské motorové stříkačky od firmy Stratílek z Vysokého Mýta.
1937 Postavena u školy malá hasička na stříkačku.
1937 Provedena regulace potoka.
1937 Postavena opěrná zeď naproti domu čp. 35.
1938 2. června zvolen starostou Miroslav Buršík čp. 21.
1938 Přistavěn kabinet u školy.
1938 Obecní knihovna o 134 knihách přemístěna od Josefa Rouše do školy.
1938 Do místní školy chodí 34 žáků.
1938 Při mobilizaci narukovalo 28 mužů, všichni se do listopadu vrátili.
1939 Postavení hasičské sušící věže.
1939 V obci je 9 radiopřijímačů.
1943 Postavena hasička u školy.
1945 8. května přespalo 80 německých vojáků ve škole.
1945 9. května v 8.30 hodin projíždí obcí směrem od Tasova Rudá armáda, při průjezdu byl zastřelen německý voják. Byl pohřben na pozemku Ladislava Nováka čp. 5 „Na bočku.“
1945 16. května zvolen předsedou MNV Mir. Buršík, dosavadní starosta.
1946 Zvolen předsedou MNV František Nováček.
1948 29. února zvolen předsedou MNV Richard Mrňa.
1949 Instalace místního obecního rozhlasu.
1951 Předání obecních lesů do „Lesního družstva“.
1951 27. dubna vyhořel dům čp. 5 – dnes tam stojí částečně čp. 4.
1952 Postavení obecního domu.
1952 Vyhotovení fotokroniky Kamenné – provedl učitel Čeněk Čermák, jedná se o unikát v rámci okresu Třebíč
1952 12. září založení Jednotného zemědělského družstva Kamenná.
1955 Vybudován taras okolo Roušova rybníka.
1957 Opětovné založení JZD.
1957 Zřízení provozovny Místního hospodářství při MNV Kamenná – cementárna.
1958 13. července otevření kulturního domu, přistavěného u obecního domu.
1960 1. ledna připojení Klementic ke Kamenné.
1960 V září – poslední soukromě hospodařící zemědělec vstupuje do JZD (Široký čp. 28)
1962 Postavení autobusové zastávky.
1964 22. června zvolen předsedou MNV Jindřich Halačka.
1965 Narovnání a oprava cesty do Klementic.
1965 Do místní školy chodí 20 dětí (ročník 1-5).
1965 V obci je 20 malých motocyklů, 33 motorek, 7 automobilů, 39 televizorů.
1966 Postaven 70 m taras na návsi.
1969 Do místní školy chodí 25 dětí, v následujícím roce 27 dětí.
1971 1. ledna sloučení JZD Kamenná s JZD Budišov.
1971 Přístavba další garáže na hasičský automobil.
1974 15. ledna otevření nově postavené prodejny Jednota.
1975 Dokončena víceúčelová vodní nádrž.
1975 30. června uzavření místní školy pro malý počet žáků
1975 5. prosince bylo sloučeno JZD Budišov (Budišov, Kamenná), JZD Nárameč (Nárameč, Valdíkov), JZD Hodov a JZD Rohy (Rohy, Studnice) do jednoho se sídlem v Budišově. Předsedou
Josef Jílek z Třebíče. Poté začala výstavba nového areálu JZD v Budišově u dílen „v Kopcích.“ Budovaly se nové administrativní budovy, posklizňové linky, bramborárny, rozšíření skladu, kolny na len, výkrmna mladého skotu, velkokapacitní výkrmna pro 800 kusů býků, stáje s výběhy pro jezdecké koně. V dílně v Budišově pracovalo 14 údržbářů (4 zajišťovali opravy v celé živočišné výrobě, 5 pracovalo v Náramči, 2 byli v dílně v Rozích, 5 pracovníků zajišťovalo chod po stránce elektrické). Fungovala zde také stavební skupina o 14 lidech + parta tesařů a stolařů. Lesní skupina měla celý rok v lese 2 muže s pilami, v zimě 4.
1976 1. května otevření lomu Československým průmyslem kamene.
1976 22. října zvolen předsedou MNV František Nováček čp. 35.
1976 Dostavěna budova na koupališti.
1977 Bylo vybudováno 8 studní v Buršíkově lese.
1977 Nákup automobilu pro požárníky zn. Robur.
1977 V Kamenné je 33 automobilů, v Klememticích 6.
1977 Do ZDŠ do Budišova dojíždí 38 dětí.
1978 Byl zatrubněn zbytek potoka v obci, i tzv. „bazény“.
1979 26. října zvolen předsedou MNV Milan Šoukal.
1980 1. ledna bylo sloučeno MNV Kamenná s MNVBudišov.
1980 Předsedou občanského výboru zvolen Milan Šoukal.
1981 28. září zvolen předsedou občanského výboru JUDr Milan Nováček.
1984 Dne 12. července přišla Bouře s vichřicí, poškozeny střechy a polámány stromy.
1987 Zakoupeno požární vozidlo Avie.
1988 Prováděn uranový průzkum na Buršíkově nivě.
1988 Vyhotovení fotokroniky Kamenné a Klementic – fotografoval František Nováček, čp. 10, sestavil v r. 2002 Ladislav Eichler, čp. 5.
1990 Starostou obce zvolen Jiří Mrňa čp. 61.
1994 Postaveno pódium v areálu koupaliště.
1995 Rekonstrukce osvětlení v Klementicích.
1996 Telecom provedl připojení telefonního vedení téměř do všech domů.
1997 Odbahněn rybník v Klementicích.
1998 Opravena místní komunikace v Kamenné.
1998 Zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, zástupcem starosty Ladislav Eichler.
1999 1. dubna pronájem budovy bývalé školy za účelem provozování pohostinství.
1999 Obec vstoupila do ekologického mikroregionu HORÁCKO.
1999 Oslava 200 let od založení Klementic.
2000 Schválení urbanistické studie Kamenné a Klementic.
2000 Vydání první pohlednice obce.
2001 Obec zpět nabyla lesní pozemky o rozloze asi 25 ha od bývalého Lesního družstva zrušeného v roce 1953.
2002 18. října vpuštěn zemní plyn do rozvodů v Kamenné i Klementicích.
2002 7. listopadu zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, místostarostou Ladislav Eichler čp. 5
2006 Zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, místostarostou Luboš Novotný čp. 22
2012 Znovuotevření přestěhované knihovny v čp. 45
2010 Zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, místostarostou Mgr. Marie Mikynová čp. 46
2014 Zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, místostarostou Mgr. Marie Mikynová čp. 46
2014 Byla postavena Zvonička s nápisem „Můj hlas, hlas života“
2017 Byly postaveny znamení Kruhu slovanského roku
2018 Zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, místostarostou Mgr. Marie Mikynová čp. 46
2018 Obnoven Dvořácký rybník

Přehled nástupu všech učitelů v místní škole

1882 Jan Řezníček
1887 Vincenc Koblitz ze Studence
1897 Richard Tuscher
1901 Theodor Pelikán z Bochovic
1924 Růžena Vebrová provdaná Hadíková ze Sedlece
1927 František Matoušek z Tasova
1931 Jaroslav Čeloud z Rokytnice nad Rokytnou
1946 Marie Lysáková
1947 Čeněk Čermák
1953 Bedřich Kolář
1964 Jan Marek

Přehled počtu domů a obyvatel

Rok Kamenná Klementice
Domů Obyvatel Domů Obyvatel
1755 17 usedlíků (rodin)    
1799     19  
1834     19 130
1848 39      
1870   302    
1890   298    
1906 52 286    
1915   272    
1919   254    
1921   287    
1923     20 98
1928 62 278    
1930 63 275    
1939   286    
1945   287    
1977   234   39
1978   228   35
1987   198   26
2002 74 199 19 30

Autor: Josef Rouš